Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

    PREPRAVNÝ PORIADOK

spoločnosti Slavomír Pásztor

pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy – taxislužby

vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave,

zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

 

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky spoločnosti Slavomír Pásztor v postavení dopravcu /ďalej ako „dopravca“/ potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe /ďalej ako „Prepravný poriadok“/.

2. Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke dopravcu www.taxi-mikrobus.sk. Po jeho zverejnení je jeho obsah súčasťou každej zmluvy o preprave a úprave práv a povinností jej účastníkov.

3. Na účely tohto Prepravného poriadku je taxislužba prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.

4. Na účely tohto Prepravného poriadku sa dopravcom rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy – taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožine a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave.

 

                                                                                                                                           Čl.II

Taxislužba

(1) Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy

jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy

o preprave osôb.

(2) Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť

v rozsahu prepravného poriadku a tarifnú povinnosť podľa tarify.

(3) Dopravca môže ponúkať poskytovanie dopravných služieb zverejnením základných

podmienok ich poskytovania  na svojom webovom sídle, na vozidlách

taxislužby, formou reklamy alebo  propagáciou objednávkovej služby.

(4) Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim

a) prostredníctvom vodiča vozidla taxislužby  kdekoľvek na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom

taxislužby,

b) vo svojom sídle, na inom vopred zverejnenom mieste alebo na obvyklej zastávke

vozidla taxislužby na pravidelnej trase, ktorá však nesmie byť súbežná s trasou

autobusovej linky.

Čl. III

Povinnosti dopravcu

Dopravca je povinný najmä:

a) Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku.

b) Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie aktuálneho znenia prepravného poriadku na svojom webovom portáli www.taxi-mikrobus.sk.

c) Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a po uskutočnení prepravy vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného vo vozidle taxislužby.

d) Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.

e) Označiť  prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom a prevádzkovateľom taxislužby.

f) Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe, cestujúcim a tretím osobám.

g) Ak na základe zmluvy s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe vykonávajúci dopravca, ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v rovnakom rozsahu.

Čl. IV

Vozidlo taxislužby

1. Vozidlom taxislužby je vozidlo, ktoré:

a) je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku,

b) ma najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,

c) je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu  najviac deviatich osôb, vrátané vodiča taktiež vozidlo na prepravu imobilných pasažierov

d) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a jeho telefónnym číslom,

e) nemusí mať pevne zabudovaný funkčný taxameter ak je použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na jeho pravidelnej trase,

f) na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho platný cenník taxislužby, to neplatí, ak ide o vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na jeho pravidelnej trase,

g) je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku,

h) je vybavene funkčným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI, ktoré je na vozidle umiestnené na jeho najvyššom bode a uchytené magneticky.

2. Osobné vozidlo taxislužby pripravené na prepravu ma rozsvietené strešné svietidlo:

a) od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim do ukončenia prepravy je strešné svietidlo vypnuté,

b) osobné vozidlo taxislužby, ktoré nevykonáva taxislužbu, má strešné svietidlo zakryté nepriehľadnou prikrývkou alebo je odmontované.

c) umožňuje prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo má batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.

Čl. V

Výkon činnosti taxislužby

1. Dopravca má prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku.

2. Dopravca ponúka prepravu cestujúcich objednávkovou službou, pričom vodič vozidla taxislužby zabezpečuje jej riadne a včasné vybavenie a je povinný prepraviť cestujúceho podľa jeho pokynov  z vopred dohodnutého miesta. Cieľové miesto prepravy je určené prepravovaným cestujúcim pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak .

3. Vodič vozidla taxislužby je taktiež povinný prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu  kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy.

4. Preprava sa uskutočňuje v súlade so zákonom po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave buď písomne, alebo ústnou formou a  taktiež určiť nástupné miesto do vozidla taxislužby.

5. Pri objednávaní vozidla taxislužby je objednávateľ povinný uviesť

a) meno objednávateľa alebo prepravovanej osoby,

b) nástupné miesto prepravovanej osoby,

c) jeho telefonický kontakt  prípadne kontakt na prepravovanú osobu

6. Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú vo vozidle taxislužby fajčiť, piť, jesť, na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča vozidla taxislužby.

7. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.

8. Objednávateľ musí pri objednávaní prepravy oznámiť taxislužbe aj prepravu nadrozmernej cestovnej batožiny, ako sú najmä barly, palice, kočíky, klietky, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečné, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu.

9. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje výlučne vodič vozidla taxislužby.

10. Vo vozidle taxislužby sa musia na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest vrátane vodiča uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.

11. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, každá prepravovaná osoba vo vozidle taxislužby počas prepravy je povinná použiť bezpečnostný pás ktorým je vybavené vozidlo inak zodpovedá za škodu, ktorá tým dopravcovi vznikne.

12. Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:

a) číslo dokladu,

b) dátum jazdy,

c) obchodné meno prepravcu, adresu prevádzky prípadne sídlo firmy IČO,

d) východiskové a cieľové miesto prepravy,

e) zaplatené cestovné,

f) podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal.

13. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:

a) kópiu koncesnej listiny,

b) ID kartu vodiča v taxislužbe na viditeľnom mieste vo vozidle.

 

Čl. VI

Zmluva o preprave osôb, vznik, obsah,

1. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „prepravná zmluva“).

2. Objednávateľ môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim aj nasledovným spôsobom:

a) prostredníctvom vodiča taxislužby , alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby,

b) vo svojom sídle prostredníctvom stránky www.taxi-mikrobus.sk,

pričom prepravná zmluva sa uzatvára na základe ústnej, písomnej alebo email-ovej objednávky  cestujúceho, ktorý dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu a to za účelom prepravy na určené miesto, čím súhlasí aj s cenou dopravcu za vykonanie prepravy cestujúceho.

3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci pravo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby.

4. Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa čl. V ods. 12 prepravného poriadku.

5. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.

6. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič vozidla taxislužby podľa podmienok čl. VII prepravného poriadku.

7. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby. Odmietnutie zaplatenia cestovného sa rieši privolaním Polície a je vymáhané súdnou cestou. Cestujúci je povinný zaplatiť dopravcovi zákonom určený úrok z omeškania.

Čl. VII

Ukončenie platnosti zmluvy o preprave

1. Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.

2. Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak

a) cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera,

b) cestujúci na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby alebo inak ohrozuje jeho bezpečnosť,

c) znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie a život vodiča alebo spolucestujúcich.

3. Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

Čl. VIII

Odmietnutie prepravy a nakladanie s nájdenými vecami

1. Vodič vozidla taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak:

a) čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,

b) vodičovi to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,

c) cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej latky, hrozí znečistenie alebo poškodenie vozidla taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy,

d) to neumožňuje správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy a o vozidlo taxislužby,

e) cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo taxislužby,

f) ak má cestujúci  záujem prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možne prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.

2. Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na  Polícií..

3. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá.

4. Nálezca má právo na náhradu nevyhnutných výdavkov.

Čl. IX.

Zodpovednosť

1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:

a)  náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom,

b) náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby,

3. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia,  ktoré od neho možno požadovať.

Čl. X

Reklamácie, sťažnosti, náhrada škody

1. Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, môže tak urobiť a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dni od vykonania prepravy. Cestujúci má právo sa telefonicky alebo písomne informovať na priebeh vybavovania reklamácie.

2. Cestujúci je oprávnený reklamovať nedostatky dopravy nasledovným spôsobom:

a) doručením reklamácie na mail dopravcu,

b) doručením písomnej reklamácie na adresu sídla dopravcu.

3. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku ako aj doklady preukazujúce uskutočnenie prepravy ( úhrada odplaty za prepravu),

4. Ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote nie kratšej ako 8 dní, považuje sa za nepodanú.

5. Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať sťažnosť, musí ju uplatniť u dopravcu písomne a to bez dlhého odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dní od skutočnosti na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.

6. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (§ 427 až 431).

7. Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožine prepravovanej spoločne s cestujúcimi alebo veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo sa môže uplatniť cestou súdu.

8. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.

9. Právo na náhradu škody na batožine cestujúceho prepravovanej spoločne s ním alebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomne uplatniť najskôr u dopravcu, a to najneskôr do 30 dni odo dňa, kedy došlo ku škode, alebo do 15 dni odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.

10. Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa tohto článku môže preskúmať Slovenská obchodná inšpekcia.

Čl. XI

Mimoriadna udalosť

1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej v texte len „Mimoriadna udalosť“) pri výkone osobnej dopravy – taxislužby sa považuje:

a) dopravná nehoda vozidla taxislužby prípadne ak je svedkom dopravnej nehody,

b) požiar vozidla,

c) úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby.

2. Pri mimoriadnej udalosti je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:

a)   bezodkladne zastaviť vozidlo,

b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou,

c) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

d) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie.

3. Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:

a) ohlásiť bezodkladne mimoriadnu udalosť policajnému orgánu,

b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia mimoriadnej udalosti,

c) zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí privolania pomoci, alebo po ohlásení mimoriadnej udalosti.

 

Čl. XII

Záverečné ustanovenia

1. Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené v Prepravnom poriadku.

2. Cestujúci, uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že ho dopravca oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Prepravného poriadku.

3. Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie Prepravného poriadku, pričom o zmenách bezodkladne informuje cestujúcich formou oznámenia  na internetovej stránke dopravcu www.taxi-mikrobus.sk s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť.  V prípade, ak cestujúci nesúhlasí so zmenou Prepravného poriadku , je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa platnosti nového Prepravného poriadku . Ak sa dopravca a cestujúci nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomné záväzkové vzťahy a vyrovnať si svoje vzájomné pohľadávky. Ak cestujúci vo vyššie uvedenej lehote neoznámi dopravcovi svoj nesúhlas so zmenou VOP, platí, že so zmenou súhlasí a akceptuje ponuku dopravcu a cestujúci sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmeneným Prepravným poriadkom .

4. Pôsobnosť tohto Prepravného poriadku alebo jeho časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou cestujúceho a dopravcu.

5. Tento Prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na internete.